Frågedatum: 2021-09-09
RELIS database 2021; id.nr. 833, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-09-09 RELIS database 2021; id.nr. 833, LUPP


Mirtazapin och viktökning

Fråga: Kan mirtazapin ge dosberoende viktökning? Är en lägre dos mirtazapin bättre vid sömnsvårigheter?

Svar: Mirtazapin är en centralt verkande presynaptisk alfa-2-antagonist som ökar transmissionen av serotonin och noradrenalin. Ökad aptit och viktökning är en mycket vanlig biverkning (>1/10) som tros bero på den alfa-2-adrenerga effekten, den höga affiniteten för histamin H1-receptorn och serotonin 5-HT2-receptorn samt den lägre affiniteten för dopamin D1- och D2-receptorerna. I en systematisk översikt från 2011 sågs en viktuppgång om cirka 7 procent av kroppsvikten vid behandling med mirtazapin vid både kortare och längre behandlingstid (1,2). I en metaanalys från 2010 konstaterade författarna att mirtazapin var ett av de antidepressiva läkemedlen som gav störst viktökning. Här såg man en korrelation mellan viktökning och behandlingstid där en längre behandlingstid gav större viktökning än en kortare behandlingstid. Man kunde också konstatera att viktökningen varierade kraftigt på individnivå (3). I en metaanalys från 2015 studerades viktförändring vid administrering av flera antidepressiva läkemedel, här sågs en genomsnittlig viktökning på 1,5 kg hos personer som fick behandling med mirtazapin (4). Vi fann ingen information om att viktuppgång vid behandling med mirtazapin har någon korrelation till dos.

De sedativa egenskaperna hos mirtazapin är kopplade till den histaminerga effekten där den lägre dosen på 15 mg tycks ge en bättre effekt på sömnen än högre doser. Troligtvis beror detta på att de högre doserna medför en starkare noradrenerga effekt som delvis tar ut den histaminerga effekten (1,2).

Sammanfattning: Mirtazapin har ökat aptit och viktökning som mycket vanlig biverkning. Hur stor viktökning det rör sig om är inte säkerställt och det tycks också variera på individnivå. Vi har inte funnit något underlag för att en högre dos mirtazapin skulle ge större viktökning än en lägre dos. Beträffande sömn tycks den lägre dosen vara mer effektiv då den histaminerga effekten är starkare vid lägre doser.

Referenser:
  1. SPC Mirtazapin, FASS, hämtad 2021-06-01
  2. Watanabe N, Omori I, Nakagawa A et al. Mirtazapine versus other antidepressive agents for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (12): CD006528
  3. Serretti A, Mandelli L. Antidepressants and body weight: a comprehensive review and meta-analysis. J Clin Psychiatry. 2010;71(10):1259–72
  4. Domecq J, Prutsky G, Leppin A et al. Clinical review: Drugs commonly associated with weight change: a systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(2):363–70