Frågedatum: 2021-10-04
RELIS database 2021; id.nr. 847, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-10-04 RELIS database 2021; id.nr. 847, LUPP


Vad är känt om långtidsbiverkningar av pazopanib?

Fråga: Cancer-rehabiliteringsläkare undrar över kvarstående biverkningar efter pazopanib-behandling, då man numera ibland använder det under längre tid till vissa patienter.

Svar: Kunskapen om långtidsbiverkningar av pazopanib är mycket begränsad. Vid litteratursökning har vi inte återfunnit några studier som undersökt förekomsten av biverkningar som kvarstår eller uppstår efter behandlingens slut (1–3). Litteraturen kan således inte hjälpa till att guida er uppföljning utan den får göras utifrån möjliga långtidsbiverkningar och era egna bedömningar, publicera gärna era erfarenheter för att öka kunskapsunderlaget!

I en översiktsartikel om sena biverkningar hos unga canceröverlevare omnämns inte pazopanib specifikt, ej heller andra tyrosinkinashämmare (4). Vid sökning på pazopanib och fatigue återfinns en översiktsartikel om trötthet/fatigue vid behandling med pazopanib och andra kinasinhibitorer, men den omnämner inte alls långtidsprognosen för patienternas trötthetssymtom (6).

En subanalys av patienter med lång överlevnadstid i två randomiserade studier beskriver 12 patienter som behandlats med pazopanib i mer än två år – upp till 3,7 år. Artikeln innehåller ingen specifik rapportering av säkerhetsdata, och inga rapporter om uppföljning efter avslutad behandling (7).

Ett fåtal fallrapporter har beskrivit långtidsanvändning av pazopanib. Ett fall rörde en 78-årig man som behandlats med pazopanib i två år där en episod med fototoxicitet uppmärksammats (8). En annan patient behandlades framgångsrikt med pazopanib i mer än två år utan biverkningar (9). Inga fallrapporter som beskriver kvarstående biverkningar efter utsättning har återfunnits.

Vid sökning på pazopanib och fertilitet återfinns endast en fallrapport som inte rör långtidsbehandling och där menstruationen, som upphört under behandling, återkom efter utsättning av läkemedlet (5).

Referenser:
  1. Méndez-Vidal MJ, Molina Á, Anido U, Chirivella I, Etxaniz O, Fernández-Parra E, m.fl. Pazopanib: Evidence review and clinical practice in the management of advanced renal cell carcinoma. BMC Pharmacol Toxicol. 26 november 2018;19(1):77.
  2. Votrient (pazopanib). SPC Läkemedelsverket [Internet]. 10 juni 2021 [citerad 07 september 2021]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  3. Boudou-Rouquette P, Tlemsani C, Blanchet B, Huillard O, Jouinot A, Arrondeau J, m.fl. Clinical pharmacology, drug-drug interactions and safety of pazopanib: a review. Expert Opin Drug Metab Toxicol. december 2016;12(12):1433–44.
  4. Landier W, Armenian S, Bhatia S. Late Effects of Childhood Cancer and Its Treatment. Pediatr Clin North Am. februari 2015;62(1):275–300.
  5. De Sanctis R, Lorenzi E, Agostinetto E, D’Amico T, Simonelli M, Santoro A. Primary ovarian insufficiency associated with pazopanib therapy in a breast angiosarcoma patient: A CARE-compliant case report. Medicine (Baltimore). december 2019;98(50):e18089.
  6. Santoni M, Conti A, Massari F, Arnaldi G, Iacovelli R, Rizzo M, m.fl. Treatment-related fatigue with sorafenib, sunitinib and pazopanib in patients with advanced solid tumors: an up-to-date review and meta-analysis of clinical trials. Int J Cancer. 01 januari 2015;136(1):1–10.
  7. Kasper B, Sleijfer S, Litière S, Marreaud S, Verweij J, Hodge RA, m.fl. Long-term responders and survivors on pazopanib for advanced soft tissue sarcomas: subanalysis of two European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) clinical trials 62043 and 62072. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol. mars 2014;25(3):719–24.
  8. Udompanich S, Chanprapaph K, Rajatanavin N. Phototoxic Reaction Induced by Pazopanib. Case Rep Dermatol. december 2018;10(3):251–6.
  9. Kawahara T, Takeshima T, Miyoshi Y, Nakaigawa N, Yao M, Tanabe M, m.fl. Long-Term Control of Metastatic Renal Cell Carcinoma Using Pazopanib. Case Rep Oncol. augusti 2019;12(2):543–7.