Frågedatum: 2021-02-23
RELIS database 2021; id.nr. 1481, ELINOR
https://regionvasterbotten.se/fragaelinor
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-02-23 RELIS database 2021; id.nr. 1481, ELINOR


Kan manlig exponering för metylfenidat påverka fostret?

Fråga: FRÅGA: Kan metylfenidat (Concerta) ge påverkan på spermier? Bakgrunden till frågan är en gravid kvinna vars man använder metylfenidat och man undrar om läkemedlet skulle kunna påverka barnet.

Svar: Då frågeställningen gäller eventuell påverkan på ett foster via faderns exponering för metylfenidat, inleds svaret med att belysa detta specifikt. I svarets andra del behandlas påverkan av metylfenidatexponering på semenkvaliteten, som har viss relevans i sammanhanget tex påverka fertiliteten. Det är dock viktigt att särskilja dessa båda reproduktionstoxikologiska frågeställningar, även om de i viss mån är kopplade till varandra.

Mäns exponering för läkemedel och risk för fosterpåverkan

När det gäller mäns läkemedelsexponering i allmänhet och eventuell påverkan på foster och fosterutveckling har det genomförts ett antal studier (1-5). De läkemedel som studerades var t ex azatioprin, metotrexat, isotretionin och diazepam. Men flera av de retrospektiva studierna inkluderar även ”any drug” och specificerar inte detta närmare. Resultaten från samtliga studier har entydigt visat att det inte finns några statistiskt säkerställda samband mellan exponering av läkemedel hos mannen och risk för påverkan av fostret. Tyvärr framgår det inte från dessa studier om de också inkluderade män som exponerats för metylfenidat eller andra centralstimulerande läkemedel. Även om man inte kunna påvisa något samband mellan mäns läkemedelsexponering och risk för teratogen fosterpåverkan, kan man teoretiskt tänka sig en mutagen påverkan på fostret om fadern exponerats för läkemedel; t ex genom att ett visst läkemedel orsakat DNA-skador på spermierna.

Mäns exponering för metylfenidat och effekt på fostret

Vi har inte funnit några studier eller fallrapporter som undersökt om mäns exponering för metylfenidat har påverkan på fosterutveckling eller att det skulle kunna ge ökad risk för fosterskador.

Påverkan av läkemedel på spermier och fertilitet

Det finns ett flertal studier som visat på påverkan på semenkvalitet (t ex spermiekoncentration och -motilitet) vid exponering av vissa läkemedel. Exempelvis antidepressiva, kalciumantagonister, antiepileptika, retinol, cytostatika och antivirala läkemedel (sammanfattat i ref. 6). Den mest påtagliga effekten på semenkvaliteten ses vid exponering för cytostatika där reversibel oligospermi samt påverkad DNA-integritet noterats men även läkemedel tillhörande grupperna antidepressiva och antiepileptika har visat trolig negativ påverkan på manlig fertilitet.

Mäns exponering för metylfenidat och risk för påverkan på semenkvaliteten

När det gäller effekterna av metylfenidatexponering har detta studerats i en nylig retrospektiv studie (7). Resultaten visar inte på någon negativ effekt av metylfenidat på semenkvaliteten. Tyvärr har man endast utvärderat spermiekvalitet utifrån form, spermiekoncentration och spermiemotilitet, och alltså inte förekomst av eventuell genetisk förändring (mutagenecitet). Däremot finns det ett antal publicerade djurstudier som indikerar att mycket höga doser av metylfenidat till handjur påverkat testiklarna som blivit mindre i en studie och oförändrad storlek i en annan, och även spermierna som blivit färre. Även testosteronnivåerna var lägre i en studie. I en av djurstudierna (på möss) minskade fertiliteten kraftigt vid kronisk exponering (40 dagars behandling före fertilisering) av mycket höga doser metylfenidat. Det är dock svårt att dra någon slutsats baserat på dessa djurstudier eftersom doserna är mycket högre än de som ges till människa och att man inte alltid kan överföra reproduktionstoxikologisk data från en art till en annan. (8-9).

Sammanfattning: Vi har inte funnit några studier eller fallrapporter som undersökt om mäns exponering för metylfenidat har påverkan på fosterutveckling eller att det skulle kunna ge ökad risk för fosterskador. Resultaten från samtliga studier när det gäller alla läkemedel har entydigt visat att det inte finns några statistiskt säkerställda samband mellan exponering av läkemedel hos mannen och risk för påverkan av fostret.

Referenser:
  1. Schirm E, Pedersen L, Tobi H, Nielsen GL, Sørensen HT, de Jong-van den Berg LT. Drug use among fathers around time of conception: two register based surveys from Denmark and The Netherlands. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2004 Sep;13(9):609-13.
  2. Viktil KK, Engeland A, Furu K. Use of antirheumatic drugs in mothers and fathers before and during pregnancy-a population-based cohort study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2009 Aug;18(8):737-42.
  3. Weber-Schoendorfer C, Hoeltzenbein M, Wacker E, Meister R, Schaefer C. No evidence for an increased risk of adverse pregnancy outcome after paternal low-dose methotrexate: an observational cohort study. Rheumatology (Oxford). 2014 Apr;53(4):757-63.
  4. Engeland A, Bjørge T, Daltveit AK, Skurtveit S, Vangen S, Vollset SE, Furu K. Effects of preconceptional paternal drug exposure on birth outcomes: cohort study of 340?000 pregnancies using Norwegian population-based databases. Br J Clin Pharmacol. 2013 Apr;75(4):1134-41.
  5. Rizzi S, Wensink MJ, Lindahl-Jacobsen R, Tian L, Lu Y, Eisenberg ML. Risk of pre-term births and major birth defects resulting from paternal intake of COVID-19 medications prior to conception. BMC Res Notes. 2020 Nov 7;13(1):509.
  6. Brezina PR, Yunus FN, Zhao Y. Effects of pharmaceutical medications on male fertility. J Reprod Infertil. 2012 Jan;13(1):3-11.
  7. Shalev H, Mizrakli Y, Zeadna A, Harlev A, Levitas E, Ifergane G, Lunenfeld E, Novack V, Har-Vardi I, Levitas E. Does methylphenidate use affect sperm parameters in patients undergoing infertility investigation? A retrospective analysis of 9769 semen samples. Arch Gynecol Obstet. 2021 Jan 12.
  8. Fazelipour S, Jahromy MH, Tootian Z, Kiaei SB, Sheibani MT, Talaee N. The effect of chronic administration of methylphenidate on morphometric parameters of testes and fertility in male mice. J Reprod Infertil. 2012 Oct;13(4):232-6.
  9. Montagnini BG, Silva LS, dos Santos AH, Anselmo-Franci JA, Fernandes GS, Mesquita Sde F, Gerardin DC. Effects of repeated administration of methylphenidate on reproductive parameters in male rats. Physiol Behav. 2014 Jun 22;133:122-9.