Frågedatum: 2021-03-31
RELIS database 2021; id.nr. 472, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-03-31 RELIS database 2021; id.nr. 472, ULIC


Sjunkande trombocyter och DOAK

Fråga: Vi har noterat att många efter insättning av DOAK har ett lätt sjunkande trombocytvärde strax under referensområdet. Vi har just nu en patient som har sjunkit kring 124. Vi undrar när man ska börja reagera på sänkningen och vad kan detta stå för?

Svar: Trombocytopeni (ett trombocyttal, TPK, under normalområdet 150–350 x 10^9/L) är en känd biverkning av NOAK enligt FASS (1).

Spontana blödningar uppträder oftast först vid TPK < 20–30 x 10^9/L och livshotande blödningar ses huvudsakligen vid TPK < 5 x 10^9/L (2).

Trombocytopeni nämns inte som kontraindikation till användning av NOAK i produktresumén (1). Patienter med trombocytopeni exkluderades från kliniska prövningar av NOAK och tydlig information hur man ska hantera patienter med trombocytopeni saknas i produktresumén. Enligt dokumentet ”NOAK apixaban, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban - praktiska riktlinjer” från Region Uppsala är trombocytopeni <75 x 10^9/L tillstånd där behandling med NOAK är olämplig (3).

Referenser:
  1. FASS.se
  2. www.internetmedicin.se
  3. NOAK apixaban, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban - praktiska riktlinjer. DocPlus-ID: DocPlusSTYR-13005. Version: 6.0. https://publikdocplus.regionuppsala.se/Home/GetDocument?containerName=e0c73411-be4b-4fee-ac09-640f9e2c5d83&reference=DocPlusSTYR-13005&docId=DocPlusSTYR-13005