Frågedatum: 2020-04-07
RELIS database 2020; id.nr. 14056, RELIS Vest
relis@helse-bergen.no
www.svelic.se
RELIS Vest
relis@helse-bergen.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-04-07 RELIS database 2020; id.nr. 14056, RELIS Vest


Alternativ til betablokker nebivolol

Fråga: Henvendelse fra fastlege om en polsk pasient som bruker nebivolol (Nebivolek) 5 mg x 1 fast mot "hjertebank", som pasienten selv beskriver det. Pasienten er nå landfast i Norge på grunn av Covid-19, og er snart tom for medisin. Hva kan legen erstatte denne medisinen med?

Svar: Nebivolol er en fettløselig, selektiv beta-1-reseptor antagonist (1). Nebivolol er ikke markedsført i Norge, men kan forskrives på godkjenningsfritak (2). Godkjente indikasjoner for nebivolol i andre land er hypertensjon og hjertesvikt. Doseringen ved hypertensjon er 5 mg daglig initialt, som ved utilstrekkelig respons kan økes til inntil 40 mg daglig. Dosering ved hjertesvikt er startdose 1,25 mg daglig, som kan økes til høyeste tolerable dose, maksimalt 10 mg daglig. Nebivolol metaboliseres av CYP2D6 (1).

Blant betablokkerne på markedet i Norge kan metoprolol være et mulig alternativ til nebivolol. Metoprolol er fettløselig, beta1-selektiv, har samme indikasjoner som nebivolol, og elimineres dels via CYP2D6 (3, 4). Dosering av metoprolol til pasienten må vurderes individuelt basert på indikasjon og klinisk erfaring, men forventes å være innen 50-200 mg (4).

KONKLUSJON
Metoprolol er en betablokker markedsført i Norge med sammenlignbare egenskaper til nebivolol. Dosering bør tilpasses individuelt basert på indikasjon for behandling, og om nødvendig titreres til lavest effektive dose. Nebivolol kan for øvrig også skaffes på godkjenningsfritak.

Referenser:
  1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Nebivolol. http://legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 25. januar 2017).
  2. Felleskatalogen AS. Preparater på godkjenningsfritak: Nebivolol tablett (5mg). https://www.felleskatalogen.no/medisin/godkjenningsfritak/ (Lest: 7. april 2020).
  3. RELIS database 2010; spm.nr. 2240, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
  4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Metoprolol. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 20. desember 2017).