Frågedatum: 2020-04-15
RELIS database 2020; id.nr. 14066, RELIS Vest
relis@helse-bergen.no
www.svelic.se
RELIS Vest
relis@helse-bergen.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-04-15 RELIS database 2020; id.nr. 14066, RELIS Vest


Immunsuppressiva og Covid-19

Fråga: Hva med metotreksat for psoriasis i disse koronatider. Nedsetter det immuniteten så mye at en bør utsette behandlingen, selv om pasienten får økende leddsmerter? Samme spørsmål gjelder for nyere biologiske legemiddel mot leddgikt, som en vet kan nedsette infeksjonsforsvaret. Henvendelse fra sykehuslege.

Svar: Informasjon om sammenhengen mellom alvorlighetsgrad av Covid-19-infeksjon og ulike underliggende sykdommer og legemiddelbruk er fortsatt begrenset. På nåværende tidspunkt (15. april 2020), er det ikke grunnlag for å anbefale pause i behandling for pasienter som står på pågående immunsupprimerende behandling. Vi har nylig besvart en henvendelse om infliksimab og Covid-19, som oppsummerer dagens kunnskap.

Da Covid-19-pandemien er en pågående situasjon, kan informasjonen og anbefalingene endres etter hvert som det kommer ny dokumentasjon. Vi anbefaler derfor å følge med på Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet sine temasider om Covid-19 for de nyeste anbefalingene. Ellers viser vi til informasjonen om nyoppståtte infeksjoner under behandling i preparatomtalen til de aktuelle legemidlene.

Referenser:
  1. RELIS database 2020; spm.nr. 14044, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. Statens legemiddelverk. Pågående legemiddelbehandling bør ikke endres på grunn av covid-19. https://legemiddelverket.no (Lest: 15. april 2020).
  3. Folkehelseinstituttet. Koronavirus - fakta, råd og tiltak: Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende. https://www.fhi.no (Lest: 15. april 2020).
  4. Statens legemiddelverk. Legemiddelsøk: Preparatomtale (SPC). https://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 15. april 2020).