Frågedatum: 2023-09-15
RELIS database 2023; id.nr. 1204, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Kronisk urtikaria under graviditet med högdos desloratadinFråga: Kvinna som framgångsrikt behandlar urtikaria med högdos desloratadin (10mg morgon och 10 mg kväll). Frågeställaren undrar om patienten, som planerar att bli gravid, kan fortsätta behandlingen i ovan nämnda dos under hela graviditeten?

Svar: Enligt produktresumén för desloratadin har behandling under graviditet inte indikerat ökad risk för missbildningstoxicitet eller foster/neonatal toxicitet (1). Det saknas dock randomiserade kontrollerade studier på människor eller information om högre doser.

Högdosbehandling med antihistaminer för kronisk urtikaria hos icke-gravida sker ”off-label” men det rekommenderas enligt internationella riktlinjer upp till 4 ggr normaldos vid uteblivet svar, dessa rekommendationer baseras dock på klinisk erfarenhet (2,3). Högdosbehandling med antihistaminer under graviditet har tidigare utretts via andra läkemedelsinformationscentraler (4–6). Utredningarna kommer fram till att behandling förekommer, men att evidensläget är svagt.

I en internationell riktlinje rörande behandling av urtikaria rekommenderas, med anledning av bristande underlag, högdosbehandling med antihistaminer endast med försiktighet till gravida och lägsta möjliga dos bör eftersträvas (7).

Referenser:
  1. Organon Sweden. Aerius (desloratadin), Produktresumé (SPC) [Internet]. Uppsala: Läkemedelsverket; september 2022 [citerad 13 september 2023]; Tillgänglig vid: https://www.fass.se
  2. Iriarte Sotés P, Armisén M, Usero-Bárcena T, Rodriguez Fernández A, Otero Rivas MM, Gonzalez MT, m.fl. Efficacy and Safety of Up-dosing Antihistamines in Chronic Spontaneous Urticaria: A Systematic Review of the Literature. J Investig Allergol Clin Immunol. 26 juli 2021;31(4):282–91.
  3. Powell RJ, Leech SC, Till S, Huber PAJ, Nasser SM, Clark AT. BSACI guideline for the management of chronic urticaria and angioedema. Clin Exp Allergy. mars 2015;45(3):547–65.
  4. RELIS database 2023. Høy dose cetirizin under graviditet. Id.nr. 9435, RELIS Midt-Norge. (https://svelic.se/utredning/?id=4-9435).
  5. RELIS database 2019. Høye doser antihistamin og omalizumab i graviditet. Id.nr. 7417, RELIS Midt-Norge. (https://svelic.se/utredning/?id=4-7417).
  6. No sp.nr. match found for: RELIS database 2014. Høye doser antihistaminer og omalizumab under graviditet. Id.nr. 3928, RELIS Sør-Øst. (https://svelic.se/utredning/?id=6-3928).
    RELIS database 2014. Høye doser antihistaminer og omalizumab under graviditet. Id.nr. 3928, RELIS Sør-Øst. (https://svelic.se/utredning/?id=6-3928).
  7. Zuberbier T, Abdul Latiff AH, Abuzakouk M, Aquilina S, Asero R, Baker D, m.fl. The international EAACI/GA2LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2022;77(3):734–66.