Manipulering, holdbarhet og oppbevaring av legemidler – hvilke kilder kan benyttes?

RELIS bidro nylig med ett innlegg på Legemiddelkonferansen som arrangeres av Legemiddelnettverket i Tromsø kommune. Årets program var bygd rundt oppgavefordeling innen legemiddelhåndtering og innlegget fra RELIS handlet om vurderinger i forbindelse med istandgjøring og utdeling av legemidler. RELIS får ofte spørsmål vedrørende manipulering dersom pasienten ikke kan innta medisinen som angitt i godkjent preparatomtale. I tillegg får vi blant annet spørsmål om holdbarhet, utblanding og oppbevaring av legemidler. Nedenfor følger noen kilder som kan være aktuelle ved vurdering av slike problemstillinger.

Paxlovid og interaksjoner

Vi nærmer oss høysesong for influensa og andre virus, og i den forbindelse er det relevant å minne om antivirale legemidlers store potensial for interaksjoner med andre legemidler. Et eksempel på et legemiddel man bør være oppmerksom på er Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir), som brukes i behandling av voksne med covid-19 sykdom og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.